Informace pro žadatele

Do AD jsou matky s dětmi přijímány na základě vyplněné žádosti. Formulář žádosti lze získat přímo v Azylovém domě pro matky s dětmi (u sociální pracovnice nebo ředitelky zařízení) nebo na webových stránkách.
K žádosti je dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách nutné také doložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele a dětí, které budou se žadatelem v azylovém domě bydlet. Tento formulář obdržíte rovněž přímo v AD nebo na webových stránkách.
Upřednostňujeme osobní předání žádosti klientkou. S vyplněním žádosti Vám v případě zájmu pomůže sociální pracovnice. Žádost však lze doručit i poštou nebo lze domluvit nástup telefonicky.
Pokud je volné místo sepíše se Smlouva o poskytování sociálních služeb a uživatel může nastoupit ihned. Je-li kapacita naplněna, je žádost zaevidována do Evidence žadatelů a uživatelka je kontaktována ihned po uvolnění místa.
Před sepsáním smlouvy je klientka seznámena s provozem AD, zvláště pak s domácím řádem. Provoz je podřízen především zájmům a potřebám dětí.
Doporučujeme předem se informovat na volné místo a podmínky pobytu osobní návštěvou zařízení nebo telefonickým kontaktem.

KRITÉRIA PŘI PŘIJÍMÁNÍ ŽADATELŮ O SLUŽBU

PŘIJÍMÁME:

 • Matky s dětmi či budoucí matky žijící v nepříznivých bytových podmínkách
 • Matky s dětmi či budoucí matky, které nejsou schopny vlastními silami zvládnout náhlou životní situaci
 • Matky s dětmi či budoucí matky žijící v nevyhovujícím rodinném prostředí
 • Matky s dětmi či budoucí matky, které přišly o bydlení nebo se ocitly v životní krizi v důsledku domácího násilí

NEPŘIJÍMÁME:

 • Nezletilé matky či nezletilé budoucí matky
 • zájemce požaduje sluľby, na které nemáme registraci
 • pokud zdravotní stav žadatelky vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení
 • pokud žadatelka trpí infekčním onemocněním, tuberkulózou
 • pokud je žadatelka závislá na návykových látkách (chronický alkoholismus a jiné toxikomanie) a neléčí se
 • pokud je žadatelka duąevně nemocná (schizofrenie, deprese, psychózy)
 • handicapované osoby (mentálně, fyzicky)
 • onemocnění poruchami osobnosti, které by mohly narušovat klidné soužití v kolektivu (agresivní chování, ohrožení svého zdraví a života nebo zdraví a života jiných lidí)
 • pokud nemá žadatelka povolení k pobytu na území ČR
 • pokud nesplňuje nárok na využívání sociálního systému v ČR či nemá platnou pracovní smlouvu – neřešíme zde otázku přistěhovalců

Momentální nesolventnost NESMÍ BÝT DŮVODEM ODMÍTNUTÍ:

 • Musí však být reálné, že žadatel má nárok na dávky či jiný příjem
 • Poskytovaná služba NENÍ ZDARMA, každý žadatel je o tomto informován

Kriteria rozhodující o přijetí:

 • Posouzení a zohlednění nepříznivé sociální situace žadatele – např. bytové podmínky, rodinné vztahy, domácí násilí
 • Trvalé bydliště v Ústí nad Labem (přihlíľí se, ale není podmínkou)
 • Datum podání žádosti
 • Zájemce odpovídá cílové skupině

Kriteria pro bodové hodnocení:

 • Občan města Ústí nad Labem: + 2 body
 • Zájemce je zcela bez přístřeší: +3 body
 • Zájemce má 1 dítě: + 1 bod
 • Zájemce má 2 děti: + 2 body
 • Zájemce má 3 děti a více: + 3 body
 • Domácí násilí: + 3 body
 • Úhrada ihned při nástupu: + 2 body
Partneři: Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi Partneři: Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi Partneři: Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi
Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi Copyright © 2017 Domov pro seniory a azylový dům pro matky s dětmi
Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront