Základní prohlášení organizace

Cílová skupina, poslání

Naší cílovou skupinou jsou senioři, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se zejména o mladší seniory (65-80 let) a starší seniory (nad 80 let).

Službu nelze z důvodu technických podmínek poskytnout osobám vyžadujícím zcela bezbariérové prostředí.

Naším posláním je podporovat běžný způsob života seniorů a jejich soběstačnost, zajistit jim klidné bydlení v bezpečném prostředí ve společnosti jejich vrstevníků. Cílem je, aby se bydlení co nejvíce přibližovalo domácímu prostředí.

Důvody vylučující poskytnutí služby

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze ze zákonných důvodů, pokud:
a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo
d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Historie Domova pro seniory

Domov pro seniory Orlická poskytuje sociální služby od roku 1987. V tento rok byl zahájen provoz a zařízení neslo název Domov penzion pro důchodce. Byly zde poskytovány služby občanům, kteří pobírali starobní nebo plný invalidní důchod a byli schopni vést relativně samostatný život s tím, že zařízení jim poskytovalo za úhradu vhodnou formu bydlení a s tím spojenou základní péči. Přijetím zákona č. 108/2006 Sb. se zařízení transformovalo na Domov pro seniory. Sociální zařízení typu penziony pro seniory již v tomto zákoně nejsou uváděny, byly zrušeny.

Samotné budovy zařízení byly zkolaudovány v roce 1978 a původně sloužily jako kanceláře několika státních podniků. Budovy nebyly původně postaveny pro účely pobytového zařízení sociálních služeb, jednalo se o klasické panelákové interiéry. V průběhu několika let však došlo k přestavbě a modernizaci bytů na bydlení, které plně vyhovuje požadavkům seniorů. Postupně bylo budováno i přiměřené společenské zázemí, společenská místnost, klubovny, tělocvična, odpočinková zahrada.

Partneři: Domov pro seniory Partneři: Domov pro seniory Partneři: Domov pro seniory
Domov pro seniory Copyright © 2017 Domov pro seniory
Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront